Senagat habarlary

 • 2022-nji ýylda iň gowy 6 Rotogravure çap maşyn öndürijileri

  2022-nji ýylda iň gowy 6 Rotogravure çap maşyn öndürijileri

  2022 Rotogravure çap ediji maşyn Öndürijiler: Ine, isleýän jogabyňyz!Rotogravure çap maşyny satyn almalymy?Bazardaky dürli markalar barada maglumat almak kyn düşýärmi? Rotogravure çaphana enjamynyň iň gowy 6-syny tapmaga kömek etdik ...
  Koprak oka
 • Başlangyç we kiçi kärhanalar üçin çap we gaplama maslahatlary

  Başlangyç we kiçi kärhanalar üçin çap we gaplama maslahatlary

  Çeýe gaplama bazary ösmegi bilen, biz ony alýarys - ýaňy öz işiňize başladyňyz, önümiň ýerleşişi, ajaýyp media sahypasy, owadan web sahypasy bar.Emma asyl - çap we gaplaýyş maşyny hakda näme?Suitableerlikli çap etmegiň bardygyna göz ýetirmek & p ...
  Koprak oka
 • Kagyz halta maşynlary bazaryň ululygy we 2028-nji ýyla çenli çaklama

  Kagyz halta maşynlary bazaryň ululygy we 2028-nji ýyla çenli çaklama

  Global “Kagyz halta maşynlary bazary” hasabaty, pudagyň bazar dinamikasyna täsir edip biljek ýüze çykýan tendensiýalary, bazaryň hereketlendirijilerini, ösüş mümkinçiliklerini we bazar çäklendirmelerini çuňňur seljerýär.Her bazar pudagy ...
  Koprak oka
 • Solvent-az Lamination Machine nädip ösmeli?

  Solvent-az Lamination Machine nädip ösmeli?

  Geljekde çözgüdi az laminasiýa enjamy ösermi?Aşakda çözgüdi az bolan laminasiýa maşyn öndürijileri bilen göz aýlalyň!Solventiz az laminasiýa enjamy nähili ösmeli?OCurt zyňyndylaryna gözegçilik etmekde has berkleşdi;çözmek ...
  Koprak oka
 • Rotogravure çap ediji maşyn näme çap edip biler?

  Rotogravure çap ediji maşyn näme çap edip biler?

  Çap ediş plastinkasynyň çap göwrümi gaty uludyr, iň görnükli syýa gatlagynyň galyňlygy bolup, 400,000-den gowrak çap çap edilýär, eger çap plastinkasyndan soň çap ediliş mukdaryny köpeldip bolýan bolsa, umuman uly bir ýer gazylyp bilner we bulary ulanyp bolar ...
  Koprak oka
 • Greenaşyl tendensiýa

  Greenaşyl tendensiýa

  Plastiki çäklendirmeleri ýokarlandyrmak hökmanydyr.Greenaşyl gaplama diňe bir tendensiýany görkezmek bilen çäklenmän, plastiki çäklendirmeleriň kämilleşdirilen görnüşiniň ahyrky netijeliligini hem synagdan geçirýär.Plastmassa önümleriniň köp sarp edilmegi daşky gurşawa edilýän basyşy aňladýar ...
  Koprak oka
 • Tehniki ýörelge we Roll Die kesýän maşynyň ulanylyşy

  Tehniki ýörelge we Roll Die kesýän maşynyň ulanylyşy

  Ölüm kesýän maşynyň iş prinsipi: Öçüriji maşynyň iş prinsipi, çap edilen önümleri kesmek üçin nagyş plastinkasyndan belli bir basyş etmek üçin polat pyçaklary, enjam galyplaryny, polat simleri (ýa-da polatdan ýasalan galamlar) ulanmakdyr ýa-da c ...
  Koprak oka
 • Kagyz halta maşynyny ulanmagyň artykmaçlyklary näme?

  Kagyz halta maşynyny ulanmagyň artykmaçlyklary näme?

  Mehaniki gaplamany köplenç el bilen gaplamakdan has çalt ulanýandygymyzy görmek üçin, gaplamamyzda köp talaplaryň bardygyny görüp bileris, adaty elde öndürilen şekerde süýji gaplamak ýaly bir mysal bereris 1 Diňe mor gaplap bilersiňiz ...
  Koprak oka
 • Kagyz kubogynyň çig maly näme?

  Kagyz kubogynyň çig maly näme?

  Kagyz käseleri öndürmek we ulanmak milli daşky gurşawy goramak syýasatyna laýyk gelýär.Bir gezek ulanylýan plastik käseleri çalyşmak "ak hapalanmagy" azaldar.Kagyz käseleriniň amatlylygy, arassaçylygy we arzan bahasy beýlekileri çalyşmagyň açarydyr ...
  Koprak oka