Hyzmat

Service

Müşderiniň ugry

FULEE Machine, her bir spesifikasiýanyň müşderiniň islegine laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin umumy çözgüt berýär.Müşderi näçeräk maýa goýmalydygyna we maşynyň bahasyny nädip çalt dikeltmelidigine düşüner.Machineshli maşynlar halkara standartlary boýunça düzülendir we ýasalýar.

Service

Ösüş ussady

FULEE Machine, müşderä köp wagt we gereksiz çykdajylary tygşytlamak üçin dogry ýoly görkezmek üçin şu ýere gelýär.FULEE Machine diňe bir enjam satmak bilen çäklenmän, müşderimize tejribämiz barada hem maslahat berýär.Gereksiz çykdajylary tygşytlamak üçin müşderä kömek etmek FULEE Machine-nyň iň gowy terminologiýasydyr.

Service

Gowy taýýarlyk

In engineenerlerimiz gurnamaga başlamazdan ozal, müşderini barlamak üçin taýýarlyk barlag sanawlaryny ibereris, bu gaty gysga gurnama iş wagty

Service

Okuw

Tehniki inerenerimiz operatorlara dogry parametrleri nädip düzmelidigini we işleýiş maşynynyň takyklygy we has çalt öndürilmegi üçin atyş meselesini öwretmek üçin bilim we ussatlyk berer.

Service

Bejeriş

“FULEE Machine” maşyny ajaýyp öndürijilikde saklamak üçin yzygiderli görkezmeler berýär.

Service

Tiýaçlyk şaýlary

FULEE Machine halkara standart bölekleri bilen üpjün edýär.Has gowy hil, has uzyn ömür, köp wagt we ýük tölegini tygşytlaýan bazardan tapmak has aňsat.

Service

Göçürmek

Täze ýerleşiş kararyndan, ugry meýilleşdirmekden, manty aýyrmakdan, hereket etmekden, täze ýerde gurnamakdan başlap, FULEE Machine täzeden gurmak işini çaltlaşdyrmak, müşderä gysga wagtyň içinde önümçilige kömek etmek üçin doly çäreler toplumyny hödürleýär.

Service

Onlaýn hyzmat

Onlaýn diagnozyň üsti bilen onlaýn diagnostika, duýduryş ulgamyny islendik ýere internete girip barlap bileris.Müşderiniň maşynlaryny gaýtadan dikeltmäge kömek etmek üçin enjamlar sebäpli bolup biläýjek programma üpjünçiligi (programma) meselelerini tapýarys.

Service

Bejerişiň öňüni alyň

Enjamyňyzdan has köp iş wagtyny, elýeterliligini we öňünden aýdyp boljakdygyny üpjün etmek we indiki tehniki hyzmat saparyna çenli enjamlaryňyzy kynçylyksyz işlemek üçin enjamyňyzy ajaýyp ýagdaýda saklamak üçin öňüni alyş tehniki hyzmatyňyz barada alada edýäris.