Önümler

 • banner1
  banner2
 • Model ZX-RB Awtomatiki karton termoforming maşyny

  Model ZX-RB Awtomatiki karton termoforming maşyny

  Bu enjam, awtomatiki kagyz bilen iýmitlendirmek, ýylatmak (öz gyzgyn howa öndüriji enjamy bilen), yzygiderli basmak ýaly üznüksiz prosesler arkaly bir öýjükli bir gezeklik gutulary öndürmek üçin ulanylýan, ýekeje PE örtülen kagyz üçin amatly gyzgyn howa öndüriji enjamy kabul edýär. günortanlyk gutusynyň dört burçuny baglanyşdyrmak), awtomatiki nokat ýygnamak we mikrokompýuter dolandyryşy, kagyz nahar gutulary, kagyz nahar gutulary, tort käseleri, iýmit gaplaýyş gutulary we ş.m. Islendik sorag, bize ýüz tutuň!

 • Model ZX-2000 Speokary tizlikli karton gurýan maşyn

  Model ZX-2000 Speokary tizlikli karton gurýan maşyn

  Bu ýokary tizlikli karton gurýan maşyn (iň ýokary 300pcs / min), gamburger gutusy we alyp gitmek gutusy we ş.m. ýaly stereo görnüşli gutulara ýokary önümçilik talaplaryna laýyk gelýär. Soraglar, habar bermekden çekinmäň!

 • Model ZX-1600 goşa - baş karton gurýan maşyn

  Model ZX-1600 goşa - baş karton gurýan maşyn

  Bu karton gurýan maşyn (iň ýokary 320pcs / min), 200-620g / m² aralygyndaky gamburger gutusy, çip gutusy we ş.m. galyň kagyz gutularynda önümçilik islegini artdyrmak üçin amatly enjamdyr.Bu takyk geçiriş, ýokary önümçilik netijeliligi we kiçi pol meýdany ýaly ösen öndürijilik görnüşine laýyk gelýär.Islendik sorag, bize hoşniýetlilik bilen ýüz tutuň!

 • Model ZX-1200 Karton dikleýji maşyn

  Model ZX-1200 Karton dikleýji maşyn

  Bu karton gurýan maşyn, gamburger gutusy, çip gutusy, gowrulan towuk gutusy, alyp gidýän guty we üçburçluk pizza gutusy we ş.m. ýaly dürli kagyz gutulary öndürmek üçin iň oňat enjamdyr. gowy hilli, pes sesli we ýokary önümçilik netijeliligi, Islendik teswir, habarlaşyp bilersiňiz!

 • Model ZHX-600 Awtomatiki tort gutusy emele getiriji maşyn

  Model ZHX-600 Awtomatiki tort gutusy emele getiriji maşyn

  Bu awtomatiki tort gutusyny emele getirýän maşyn, dürli tort gutularyny öndürmek üçin amatlydyr.Bu enjam mehaniki gurluşy, awtomatiki kagyz bilen iýmitlenmegi, ilkinji iki galyndy ýylylyk galypdan soň durnukly, täsirli we awtomatiki burç bukulmagyny, alýuminiý garyndy galypyny emele getirýän önümleri, ýokary takyklygy we çydamlylygy üpjün edýär, önümi kebşirlemek effekti owadan we berk birleşýär. karton önümçiliginiň eplenýän iň oňat enjamy bolan guty.

  Bir adamyň birnäçe enjamy işledip biljekdigini, hilini, akylly işlemegini, az zähmet çekmegini üpjün etmek üçin, sorujy maşyndan, kagyz bilen iýmitlenmekden, burçdan, galypdan, hasaplaýyş gözegçiliginiň ýygnamak parametrlerinden, elektrik we beýleki möhüm komponentlerden getirilen mikrokompýuter gözegçiligini kabul edýär. .Islendik teswir, habarlaşyp bilersiňiz!

 • Model JD-G350J Doly awtomatiki ýiti aşaky kagyz halta enjamy

  Model JD-G350J Doly awtomatiki ýiti aşaky kagyz halta enjamy

  Bu doly awtomatiki ýiti aşaky kagyz sumkasy, boş kagyz ýa-da çap edilen kagyzy kraft kagyzy, zolakly goňur kagyz, süýümli kagyz, iýmit bilen örtülen kagyz we lukmançylyk kagyzy we ş.m. öndürmek üçin substrat hökmünde kabul edýär. , gapdal bukulmak, sumka emele getirmek, kesmek, aşaky eplemek, aşaky ýelimlemek, sumkanyň çykarylyşy, bir gezeklik iýmit sumkasy, çörek haltasy, gury miwe haltasy ýaly dürli kagyz haltalaryny öndürmek üçin amatly enjam. we daşky gurşawa zyýanly sumka.

 • Model JD-G250J Doly awtomatiki ýiti aşaky kagyz halta enjamy

  Model JD-G250J Doly awtomatiki ýiti aşaky kagyz halta enjamy

  Bu doly awtomatiki ýiti aşaky kagyz halta enjamy dürli görnüşli kagyz halta, penjire çörek haltasy (islege görä gyzgyn ereýän ýelimleýji enjam) we gowrulan miweli halta öndürmek üçin niýetlenendir.Islendik teswir, habarlaşyp bilersiňiz

 • Model FD-330W Penjire bilen doly awtomatiki meýdança aşaky kagyz sumka enjamy

  Model FD-330W Penjire bilen doly awtomatiki meýdança aşaky kagyz sumka enjamy

  Penjireli doly awtomatiki inedördül aşaky kagyz sumka enjamy, boş kagyz ýa-da çap edilen kagyzy, kraft kagyzy, iýmit bilen örtülen kagyz we beýleki kagyz we ş.m. öndürmek üçin substrat hökmünde kabul edýär. turbalary emele getirmek, uzynlygy kesmek, aşaky indentasiýa, aşaky ýelimlemek, sumkany emele getirmek we bir gezeklik halta çykarmak, dynç alyş iýmit haltasy, çörek haltasy, gury miweli halta ýaly dürli kagyz haltalaryny öndürmek üçin amatly enjam. we daşky gurşawa zyýanly sumka.

 • Model FD-330 / 450T Doly awtomatiki kwadrat aşaky kagyz halta enjamy içerki enjamy dolandyrýar

  Model FD-330 / 450T Doly awtomatiki kwadrat aşaky kagyz halta enjamy içerki enjamy dolandyrýar

  Bu doly awtomatiki inedördül aşaky kagyz halta maşynynyň içerki tutawaç enjamy, egrilen tutawaçly kagyz halta öndürmek üçin niýetlenendir, ýokary derejeli nemes import edilen hereket dolandyryjysyny (CPU) kabul edýär, bu ideal enjam bolan işlemegiň durnuklylygyny we hereket egri tekizligini ep-esli kepillendirer. Çaphana gaplaýyş pudagynda söwda sumkasyny we azyk haltasyny köpçülikleýin öndürmek üçin.

  Model FD-330T FD-450T
  Kagyz sumkasynyň uzynlygy 270-530mm 270-430mm (doly) 270-530mm 270-430mm (doly)
  Kagyz sumkasynyň ini 120-330mm 200-330mm (doly) 260-450mm 260-450mm (doly)
  Aşakdaky giňlik 60-180mm 90-180mm
  Kagyz galyňlygy 50-150g / m² 80-160g / m² (doly) 80-150g / m² 80-150g / m² (doly;)
  Önümçilik tizligi 30-180pcs / min (tutawaçsyz) 30-150pcs / min (tutawaçsyz)
  Önümçilik tizligi 30-150pcs / min (tutawaç bilen) 30-130 pc / min (tutawaç bilen)
  Kagyz çarşak giňligi 380-1050mm 620-1050mm 700-1300mm 710-1300mm
  Pyçak kesmek Diş kesmek
  Kagyz çarşak diametri 1200mm
  Maşyn güýji Üç fazaly, 4 sim, 38kw
 • Model FD-330D Doly awtomatiki meýdança aşaky patch sumkasy

  Model FD-330D Doly awtomatiki meýdança aşaky patch sumkasy

  Doly awtomatiki inedördül aşaky patch sumkasy boş kagyz ýa-da çap edilen kagyzy, kagyz kagyzy, iýmit bilen örtülen kagyz we beýleki kagyz we ş.m. öndürmek üçin substrat hökmünde kabul edýär. ýelimlemek, orta ýelimlemek, çap edilen sumkany yzarlamak, torba turbalaryny emele getirmek, eli deşik, uzyn uzynlygy kesmek, aşaky indentasiýa, aşaky ýelimlemek we sumkanyň çykarylyşy bir gezeklik, bu dürli kagyz haltalaryny öndürmek üçin amatly enjamdyr. iýmit haltasy, çörek haltasy, gury miwe halta we daşky gurşawa zyýanly halta ýaly.

 • Model FD-330/450 inedördül aşaky kagyz sumka enjamy

  Model FD-330/450 inedördül aşaky kagyz sumka enjamy

  Bu inedördül aşaky kagyz halta enjamy, kagyz rulony boş görnüşde kabul edýär we awtomatiki orta ýelimlemek, çap etmek yzarlamasy, kesgitlenen uzynlyk we kesmek, aşaky indentasiýa, aşaky buklama, aşaky ýelimlemek ýaly funksiýalardan ybarat substratlar hökmünde çap edilýär, bu dürli görnüşler üçin ideal enjamdyr. gündelik iýmit haltasy, çörek haltasy, guradylan miwe sumkasy we beýleki daşky gurşaw kagyz haltasy ýaly kagyz halta önümçiligi.Islendik şübhe, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

 • Model FD-190 inedördül aşaky kagyz halta enjamy

  Model FD-190 inedördül aşaky kagyz halta enjamy

  Bu inedördül aşaky kagyz sumkasy maşyn (220m / min) kagyz rulony boş görnüşde kabul edýär we awtomatiki orta ýelimlemek, çap etmek yzarlamasy, kesgitlenen uzynlyk we kesiş, aşaky indentasiýa, aşaky buklama, aşaky ýelim ýaly funksiýalardan ybarat substratlar hökmünde çap edilýär. Gündelik iýmit sumkasy, çörek haltasy, guradylan miwe sumkasy we beýleki daşky gurşaw kagyz haltasy ýaly kagyz halta işine ýaňy başlan ulanyjylaryň köpüsi üçin mümkinçilik.Islendik sorag, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.

 • Model FL-1250S / 1250C Speokary tizlikli akylly kagyz çüýşe enjamy

  Model FL-1250S / 1250C Speokary tizlikli akylly kagyz çüýşe enjamy

  Bu ýokary tizlikli akylly kagyz jam enjamy, galyplary emele getirýän bölekleri izolýasiýa edýän iş stoly düzülişini ulanýar.Geçiriji bölekler we galyplar stoluň üstünde, bu düzüliş arassalamak we tehniki hyzmat etmek üçin amatly, bu sowuk / gyzgyn tabaklarda 12-34 unsiýa ýokary isleg bildirmek üçin amatly enjamdyr.

  Model

  1250S

  1250C

  Çap ediş materialy

  / Eke / goşa PE kagyzy, PLA

  Önümçilik kuwwaty

  90-120pcs / min

  80-100 sany / min

  Kagyz galyňlygy

  210-330g / m²

  Howa çeşmesi

  0.6-0.8Mpa, 0,5 kub / min

  Kagyz kubogynyň ululygy

  (D1) Φ100-145mm

  (H) Φ50-110mm

  (D2) Φ80-115mm (h) Φ5-10mm

  (D1) Φ100-130mm

  (H) Φ110-180mm

  (D2) Φ80-100mm (h) Φ5-10mm

  Meýletin

  Howa kompressory

  Wizual gözleg ulgamy

 • Model FL-138S Speokary tizlikli akylly kagyz kubogy enjamy

  Model FL-138S Speokary tizlikli akylly kagyz kubogy enjamy

  Bu ýokary tizlikli akylly kagyz käse enjamy (138 pc / min), şekillendiriş böleklerini izolýasiýa edýän iş stolunyň ýerleşişini ulanýar.Geçiriji bölekler we galyplar stolda, bu düzüliş arassalamak we hyzmat etmek üçin amatly.Elektrik bölekleri üçin, PLC, fotoelektrik yzarlamak we sero iýmitlendirmek, 3-16 unsiýa sowuk / gyzgyn käselerde ýokary isleg üçin iň oňat enjam bolan işleýişe gözegçilik etmek üçin ulanylýar.

 • Model FL-118S Speokary tizlikli akylly kagyz kubogy enjamy

  Model FL-118S Speokary tizlikli akylly kagyz kubogy enjamy

  Bu ýokary tizlikli akylly kagyz käse enjamy (120pcs / min) awtomatiki pürküji ýag çalmagy, uzyn ok okunyň gurluşyny, barrel görnüşli silindr görkeziji mehanizmini we dişli hereketlendirijini kabul edýär, bu ulanyjylaryň köpüsi üçin oňat warianty bolan ähli enjamyň durnuklylygyny we hilini üpjün edýär. 5-16 unsiýa sowuk / gyzgyn käselerde has ýokary önümçilik kuwwatyna mätäç

 • Model FL-118DT Speokary tizlikli akylly kagyz kubogynyň ýeň emele getiriji enjamy

  Model FL-118DT Speokary tizlikli akylly kagyz kubogynyň ýeň emele getiriji enjamy

  Bu ýokary tizlikli akylly kagyz kubok ýeňli maşyn, her bölek funksiýasyny paýhasly paýlap biler ýaly açyk görnüşli, aralyk bölüniş dizaýnyny, dişli hereketlendirijini, uzyn ok dizaýnyny kabul edýär. Bütin maşyn pürküji ýag çalýar. foto-elektrik näsazlygyny kesgitleýji ulgamy we serwony gözegçilik bilen iýmitlendirmek, enjamymyzyň ygtybarly öndürijiligi kepillendirilýär, şeýlelik bilen çalt we durnukly işlemegi teklip edýär. , kofe käsesi, süýji käseler, nahar käse we ş.m.

 • Model C800 Kagyz kubogyny emele getirýän maşyn

  Model C800 Kagyz kubogyny emele getirýän maşyn

  Bu kagyz käsäni emele getirýän maşyn (90-110pcs / min), açyk kameranyň dizaýnyny, kesilen bölünişini, dişli hereketlendirijisini we uzyn ok gurluşyny ulanýan bir tabakly käse önümçiliginiň kämilleşdirilen we kämilleşdirilen enjamy hökmünde.

 • Model C600 Kagyz kubogyny emele getirýän maşyn

  Model C600 Kagyz kubogyny emele getirýän maşyn

  Bu kagyz käsäni emele getirýän maşyn (60-80pc / min) sowuk / gyzgyn käse önümçiliginde, esasanam kagyz käsesi taslamasyna başlaýan ulanyjylaryň köpüsi üçin 3-16 unsiýa sowuk / gyzgyn käse önümçiliginde ykdysady isleg üçin amatly enjamdyr.

1234Indiki>>> Sahypa 1/4