Model FD-330W Penjire bilen doly awtomatiki meýdançanyň aşaky kagyz sumkasy

Gysga düşündiriş:

Penjireli doly awtomatiki inedördül aşaky kagyz sumkasy, boş kagyzy ýa-da çap edilen kagyzy, kraft kagyzy, iýmit bilen örtülen kagyz we beýleki kagyzlar we ş.m. öndürmek üçin substratlar hökmünde kabul edýär. turba emele getirişi, uzynlygy kesmek, aşaky indentasiýa, aşaky ýelimlemek, sumka emele getirmek we sumkanyň çykarylyşy, dynç alyş iýmit sumkasy, çörek haltasy, gury miwe haltasy ýaly dürli kagyz haltalaryny öndürmek üçin amatly enjamdyr. we daşky gurşawa zyýanly sumka.


 • Model:FD-330w
 • Kesiş uzynlygy:270-530mm
 • Kagyz sumkasynyň giňligi:120-330mm
 • Giňligi saklaň:50-140mm
 • Boýy saklaň:50-140mm
 • Aşakdaky giňlik:60-180mm
 • Kagyz sumkanyň galyňlygy:60-150g / m²
 • Önümçiligiň bahasy:30-150pcs / min
 • Kagyz çarşagynyň giňligi:380-1040mm
 • Zolak penjiresiniň ululygy:60-150mm
 • Kagyz çarşagynyň diametri:001200mm

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Maşyn aýratynlyklary

HMI işlemek üçin aňsat “SCHNEIDER, FRANCE” hödürledi
Kompýuter gözegçisi optiki süýüm bilen integrirlenen “REXROTH, GERMANY” hödürledi
Servo hereketlendirijisi durnukly işleýän “LENZE, GERMANI” A ”hödürledi
Surat elektrik datçigi, çap haltasyny takyk yzarlaýan “SIK, GERMANY” hödürledi
Gidrawlik material makara ýüklemek / düşürmek
Awtomatiki dartyş gözegçiligi
Açylmadyk EPC, düzediş wagtyny azaltmak üçin “SELECTRA, ITALY” hödürledi

application
application
application
application
application

Custöriteleşdirilen penjire sumkasy

application

- Çözgütleri hödürläň
Doly çözgüt sumkanyň ululygy we suraty görkezilenden soň kesgitlener

- Önümiň ösüşi
Ulanyjy zerur bolsa käbir konfigurasiýa düzgünleşdirilip bilner

- Müşderiniň tassyklamasy
Önümçilik başlandy

-Makyn synagy
Ulgam toplumy bilen bilelikde işleýän ýagdaýy görkezmek

-Gaplamak
Duman däl agaç guty

- Eltip bermek
Okean bilen

Okuw ussahanasy

workshop

Şahadatnama

certificate

Sorag-jogap

S: Bu enjamyň penjiräniň ölçegi nähili?
J: 60mm bilen 150mm aralygynda

S: Kagyz makarasynyň iň uly ululygy haýsy?
J: Diametri 1200mm we ini 1040mm ýaly konfigurasiýany ulanyp bilersiňiz

S: Bütin enjam üçin giňişlik meýdanyny bilip bilerismi?
J: Umumy ölçeg 9.2 * 3.7 * 2m we adatça geljekdäki amallary göz öňünde tutup, her tarapdan ýene 1 metr galmagy maslahat berdik.

S: Bu enjam penjire we 2 reňk çap etmek bilen duşuşyp bilermi?
J: Hawa, islege bagly däl

S: Önümçilik wagty näçe wagt?
J: 50 gün


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň